3. Hlási sa k odkazu fašistického Slovenského štátu

Marian Kotleba ako hlavný predstaviteľ a “vodca” o.z. Slovenská pospolitosť (od roku 2003 do roku 2006), politickej strany Slovenská Pospolitosť – Národná Strana (od roku 2005 do jej rozpustenia v roku 2006) a volebný líder a neskôr predseda Ľudovej Strany- Naše Slovensko sa opakovane pozitívne vyjadroval na adresu totalitného fašistického Slovenského štátu a jeho predstaviteľov.

Na zhromaždení 28.8.2005 v Banskej Bystrici označil SNP za “boľševický puč a “medzinárodnú akciu zradcov” a “partizánske besnenie”. Varoval pred maďarizáciou južného Slovenska, ktorá môže viesť vyhláseniu veľkého Uhorska. Zhromaždení príslušníci SP a SP-NS skandovali Sláva Tisovi!”, “Nech žije vodca!, “Táto zem je naša!” a “Na stráž!”. – zdroj: záznam z Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2005. Str. 87-88

Marián Kotleba a subjekty ktoré viedol (SP, SP-NS, ĽSNS) sa pravidelne zúčastňovali zhromaždení na výročie vyhlásenia Slovenského štátu 14.marca a mal viacero oslavných prejavov pri tejto príležitosti na Martinskom cintoríne pri hrobe Jozefa Tisa. V tejto tradícii pokračuje až dodnes, keďže 14.4.2016 požiadal predsedu NRSR o vyhlásenie minúty ticha dňa 18.4. Kedy bol Jozef Tiso popravený.  To, že pozitívny vzťah ĽSNS pretrváva aj v súčasnosti potvrdili traja poslanci za LSNS, ktorí sa zúčastnili spomienkovej akcie pri hrobe Jozefa Tisa na Martinskom cintoríne v Bratislave dňa 14.3.2016

Týmto svojim správaním a postojmi odmieta základy slovenskej štátnosti, postavenej na demokratickej, antifašistickej tradícii ako aj odkaze SNP, ktorým sa občania Slovenska prihlásili k protifašistickej koalícii. Zároveň týmito postojmi hanobí pamiatku na desaťtisíce slovenských židov odvlečených do nacistických koncentračných táborov, tisíce  vojakov a partizánov bojujúcich proti nacistickým nemeckým vojskám ktorí padli pri obrane povstaleckého územia ako aj stovky obetí z radov civilného obyvateľstva, ktoré majú na svedomí Hlinkove Gardy a jednotky SS pôsobiace na našom území.

O jasnej kontinuite a inšpirácii Slovenským štátom svedčia ďalšie skutočnosti – heslo ĽSNS Za Boha a za národ, ktoré je prisudzované Jozefovi Tisovi, ktorý ho mal povedať krátko pred svojou popravou.

“V duchu tejto obety, ktorú prinášamodkazujem slovenskému národu, aby bol vždy verný tejto zásade: za Boha, za národ, vždy, všade a v každom ohľade.”

Snaha o presadenie modelu usporiadania spoločnosti vychádzajúceho z modelu existujúceho počas Slovenského štátu bola aj dôvodom na rozpustenie Kotlebovho prvého politického subjektu – strany SP-NS.
Najvyšší súd SR rozpustil v roku 2006 predchodkyňu dnešnej strany ĽSNS Slovenskú pospolitosť-Národnú stranu z dôvodu, že jej program obsahoval ako jeden z bodov stavovské usporiadanie spoločnosti a z neho vyplývajúce obmedzenie volebného práva. Tento bod bol prevzatý z Ústavy Slovenského štátu  z roku 1939, ktorá delila občanov do šiestich stavov podľa povolania. V programe SP-NS obyvateľov Slovenskej republiky bol návrh rozdeliť občanov SR na dve skupiny, a to na občanov slovenskej národnosti, rozčlenenýchy podľa povolania do deviatich stavov a na príslušníkov národnostných menšín, ktorí tvorili desiaty stav. Registrácia do stavov mala byť síce dobrovoľná, ale zároveň mala byť podmienkou výkonu volebného práva. Práva príslušníkov národnostných menšín mali byť priznané na základe princípu reciprocity, ktorý bol zakotvený aj v ústave Slovenského štátu z roku 1939 (§ 95: Práva národnostných skupín, uvedené v ústave, platia natoľko, nakoľko také isté práva v skutočnosti požíva i slovenská menšina na území materského štátu príslušnej národnostnej skupiny).

Odmietame občiansky princíp, chceme štát pre Slovákov a Slovenky,“ vravel Marián Kotleba v roku 2005. (http://domov.sme.sk/c/7017134/novy-zupan-este-ako-lider-pospolitosti-chvalil-vyhnanie-zidov-z-krajiny.html#ixzz45pnMkOoi )

Inklináciu k slovenskému nacizmu Marián Kotleba dokazuje aj výberom symboliky, ktorá je blízka tej, ktorú používali Hlinkove gardy