Výzva

VÝZVA POSLANCOM A POSLANKYNIAM

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci!

Hlásiac sa k tradícii budovania modernej slovenskej štátnosti na antifašistickom odkaze,

uznávajúc ústavné a medzinárodné garancie v oblasti ľudských práv a slobôd,

odmietajúc ideológie spochybňujúce základné princípy Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu,

pamätajúc na hrôzy totalitných režimov a tragédie miliónov ľudí, ktorých životy boli zmarené len pre ich pôvod, vyznanie či presvedčenie,

vyjadrujeme svoje hlboké znepokojenie nad tým, ak sa na výkone zákonodarných a ústavodarných právomocí štátu podieľajú subjekty spôsobilé tieto hodnoty a princípy narušiť.

Veríme, že rovnako vy, poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, vnímate prítomnosť krajne pravicového subjektu v zákonodarnom zbore ako memento, s ktorým sa musí naša spoločnosť, vrátane vás, volených zástupcov, vysporiadať.

Dovoľujeme si vám preto ponúknuť návrh stratégie, ktorá môže byť pre vašu prácu praktickým návodom ako reagovať na prejavy, návrhy a iniciatívy prednesené na pôde Národnej rady Slovenskej republiky stranou „Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko“ (ďalej len ĽSNS).

Ponúknutá stratégia vychádza z princípov tzv. Schwerinského vyhlásenia, ktoré vzišli z praxe krajinských parlamentných zborov v Spolkovej republike Nemecko, konkrétne v Sasku a Meklenbursku – Prednom Pomoransku. Predstavujú súbor praktických krokov, na ktorých sa zhodli všetci poslanci a poslankyne demokratických strán, bez ohľadu na odlišnosť ich politických programov, s cieľom politicky izolovať extrémistickú Národnodemokratickú stranu Nemecka (NPD), v tom čase zastúpenú v ich krajinskom parlamente.

Zaviazanie sa k Schwerinským princípom možno vnímať ako jedno z opatrení, ktorým sa napĺňa koncept tzv. brániacej sa demokracie. Opatrenia brániacej sa demokracie, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila v platnej Koncepcii boja proti extrémizmu 2015 – 2019, poskytujú spoločnosti záruky pred tým, aby nepriatelia demokracie nemohli zneužívať jej mechanizmy a inštitúty na účely ich následného znefunkčnenia a oklieštenia. Fakt, že doposiaľ nebola dôsledne uplatňovaná legislatíva obsahujúca prvky brániacej sa demokracie, vyústil do legálnej účasti extrémistického subjektu v politickej súťaži a následne k legálnemu nadobudnutiu mandátu od časti občanov.

Samotná legalita mandátu však nie je dôvodom na spoluprácu s extrémistickou stranou a nezakladá nijakú právnu ani politickú povinnosť poslancom demokratických strán, aby návrhy prednesené extrémistickým subjektom prijímali, diskutovali o nich, alebo sa na nich spolupodieľali. Napokon, aj historická skúsenosť dokazuje, že strany likvidujúce demokratické zriadenie, akou bola aj nemecká strana NSDAP, získali svoj mandát legálnym spôsobom na základe výkonu volebného práva občanov. Legalita mandátu teda sama o sebe nebráni poslancom demokratických strán vyhraniť sa voči spolupráci s extrémistickou stranou.

Skúsenosti z histórie nás naučili, že kritériom na posúdenie extrémistických strán nepriateľských k demokracii nemôže byť iba ich oficiálny program a verejne deklarované úmysly. Tie slúžia iba ako nástroj na využitie demokratických nástrojov na získanie moci. Ani Hitlerova NSDAP a ani iné fašistické strany nemali vo svojich oficiálnych programoch holokaust či genocídu. Práve kvôli tomuto poučeniu z histórie je potrebné zastaviť nástup extrémistických strán skôr, než ich spôsobením nastanú fatálne škody pre spoločnosť a demokraciu.

Strana Kotleba – ĽSNS celou svojou históriou, predchádzajúcou činnosťou a verejne deklarovanými extrémistickými názormi jej predstaviteľov veľmi jasne demonštrovala, že jej úmysly sú protidemokratické a protiústavné, hoci sa takto v jej programe neartikulujú (a kvôli legálnosti ani artikulovať nemôžu). Akékoľvek naoko „rozumné návrhy v prospech ľudí“ sú iba prostriedkom na získanie viac moci a tým dosiahnutie ich cieľa: odstránenie občianskeho demokratického princípu. Preto považujeme za nevyhnutné eliminovať možný vplyv extrémistov na spoločnosť, ktorý sa prejavuje naprieč celou populáciou, pričom mimoriadne alarmujúci je medzi mládežou. Ten čas nastal práve teraz a vyžaduje si jednotný postup demokratických strán proti politickému extrémizmu.

Uplatnenie „Schwerinských princípov“ tak, ako ho ponúkame, nijakým spôsobom nezasahuje do práv a právneho postavenia strany ĽSNS v Národnej rade Slovenskej republiky, neruší rovnosť poslancov tejto strany s inými poslancami, ani právne neznižuje váhu ich mandátu.

Dôsledné uplatnenie navrhovaného postupu má za cieľ demonštrovať politický nesúhlas s programom a existenciou takýchto strán a symbolicky vyjadriť odmietnutie akejkoľvek spolupráce, ktorá by činnosť a existenciu takéhoto subjektu politicky legitimizovala. Je zároveň odkazom pre občanov, že volenie strán, ktoré priamo či nepriamo sympatizujú s fašistickým režimom, nebudú na pôde Národnej rady SR nikdy vypočuté a ich návrhy, nech by sa vydávali za akokoľvek prospešné, nemôžu byť diskutované. V neposlednom rade, prihlásenie sa k princípu nespolupráce s extrémistickou stranou je zároveň deklarovaním záväzku pre všetky ostatné parlamentné strany, že skutočne prospešné návrhy a opatrenia dokážu iniciovať sami.

Ponúknutá stratégia je výsledkom kompromisu medzi potenciálnym rizikom, ktorý môže jej realizácia vyvolať, a rizikom, ktoré prináša stratégia založená na spolupráci štandardných strán s pravicovo-extrémistickou politickou stranou. Uvedomujeme si, že u určitej časti voličov môže uplatnenie „Schwerinského riešenia“ posilniť starostlivo budovaný obraz strany ako „vylučovaných martýrov“. Na druhej strane, spolupráca a diskusia zástupcov demokratických strán s poslancami ĽSNS prináša z nášho pohľadu ďaleko závažnejšie riziko v podobe ich legitimizácie ako relevantnej politickej alternatívy. To vo svojich dôsledkoch zvyšuje predpoklad, že sa takáto strana stane akceptovaným politickým aktérom aj u tej časti voličstva, ktoré stranu ĽSNS doteraz vnímalo s rozpakmi či odmietavo.

My, iniciátori a inicátorky autori tohto návrhu, sme pripravení poskytnúť vám podporu a pomoc pri jeho implementovaní, a zároveň spolu so všetkými podporovateľmi tejto výzvy prispieť k eliminácii extrémistickej politiky ako reálnej alternatívy pre Slovensko.

Ja, poslanec / poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky sa verejne zaväzujem k tomu, že

  • Nepodporím žiadneho poslanca strany Kotleba-ĽSNS do žiadnej parlamentnej funkcie ani žiadneho nominanta tejto strany do akejkoľvek volenej funkcie.
  • Nepodporím svojim podpisom žiadny poslanecký návrh ani pozmeňovací návrh iniciovaný poslancami strany Kotleba-ĽSNS. Rovnako nepodporím žiadny návrh, pod ktorým je podpísaný aspoň jeden z poslancov tejto strany. Nebudem rokovat´ s poslancami strany Kotleba-ĽSNS o podpore akýchkoľvek vlastných návrhov alebo žiadať u nich podporu pre akékoľvek návrhy.
  • Nepodporím v rozprave žiadny návrh prednesený poslancom Kotleba-ĽSNS. Ak vystúpim k takémuto návrhu, odmietnem ho z princípu, pretože návrhy z dielne strany postavenej na princípoch neznášanlivosti a spochybňovania demokracie nemôžu byť demokratickými silami akceptované a podporované.
  • Nezúčastním sa žiadneho podujatia ani diskusie v médiách, do ktorej bude pozvaný zástupca Kotleba-ĽSNS alebo bude na nej vystupovat´ (s výnimkou zákonnej povinnosti verejnoprávneho média vo volebnej kampani).
  • Pri každej možnej príležitosti budem upozorňovať na nebezpečenstvá fašizmu a neblahú historickú skúsenosť s ním. Budem šírit´ myšlienky demokracie a tolerancie a brániť demokratické princípy, na ktorých je postavená Slovenská republika.